Znalecké posudky

PP CONSULT, a.s. je zapísaná v Zozname znaleckých organizácií Ministerstva spravodlivosti SR pre odbor : Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie : Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Ako znalecká organizácia sme v súlade s platnou legislatívou oprávnení vyhotoviť znalecký posudok pre stanovenie všeobecnej hodnoty:

  • Podnikov a ich častí
  • Cenných papierov
  • Obchodných podielov
  • Pohľadávok a zásob
  • Nehmotného majetku
  • Nehnuteľností a stavieb
  • Ostatného majetku
  • Škody a ušlého zisku