Právne úkony

V znaleckom odbore Ekonomika a riadenie podnikov ohodnocujeme majetok pre rozličné právne úkony a to najmä:

  • Kúpa a predaj podniku
  • Kúpa a predaj akcií, resp. obchodných podielov spoločností
  • Kúpa a predaj jednotlivých zložiek podniku (pohľadávok, cenných papierov...)
  • Nepeňažné vklady do obchodných spoločností
  • Ohodnocovanie majetku pri transformácii, fúziách, akvizíciách a rozdelení spoločností
  • Likvidácie, resp. konkurzy spoločností
  • Ohodnocovanie zložiek aktív pre potreby účtovania podľa IAS
  • Ohodnocovanie majetku pre bankové operácie a pod.